PiCROSS media

zarządzanie wizerunkiem produktu

Sposób prezentacji produktów jest kluczem do sukcesu sprzedażowego.

Konsekwentny, spójny wizerunek produktów wzbudza zaufanie klientów i umacnia renomę marki.

o systemie

Aplikacja klas: Dynamic Publishing, Database Publishing i Cross Media Publishing.

PiCROSS media jest rozwiązaniem umożliwiającym przeprowadzenie pełnego procesu pobierania informacji z systemów zarządzania danymi, plików XML oraz baz danych i przekształcania ich w materiały gotowe do druku lub publikowania w Internecie (Cross Media Publishing).
PiCROSS media automatyzuje i usprawnia cały proces tworzenia publikacji (Dynamic Publishing) opartych na dużej ilości danych, zapewniając znaczne oszczędności w perspektywie długookresowej.

działanie

W celu wygenerowania dowolnego materiału, np. karty produktowej, należy przygotować szablony określające wygląd kolejnych stron oraz zdefiniować sposób pobierania dla nich danych produktowych, mających znaleźć się w wynikowej publikacji. Informacje o produktach mogą pochodzić z baz danych, plików XML oraz WebService-ów.
Struktura wygenerowanego przez aplikację materiału (treść, układ) może być w pełni dynamiczna, gdy kolejne strony są wypełniane danymi, tak jak 'przychodzą’ one z danych zewnętrznych. Można także ingerować w proces i modyfikować kolejność szablonów lub danych.
Bazując na zdefiniowanej strukturze, aplikacja 'buduje’ kolejne strony bazując na odpowiednich szablonach i wypełnia je danymi pobieranymi ze wskazanych źródeł.

możliwości

 • wizualizacja treści w różnych formatach
 • intuicyjny edytor WYSIWYG do projektowania i generowania różnego rodzaju publikacji. Umożliwia tworzenie własnych szablonów stron i dokumentów (zbiory stron), w których definiowane są formatowanie oraz rodzaj pobieranych danych
 • tworzenie i generowanie wielostronnicowych publikacji, w których efekt końcowy (np. ilość stron) zależy zarówno od danych jak i osoby tworzącej publikację. W tym trybie projektant publikacji pracuje na realnym wyglądzie i liczbie stron (analogicznie jak np. w Adobe InDesign)
 • tzw. wtyczki do programów dtp: Adobe InDesign i QuarkXPress umożliwiające generowanie dokumentów i publikacji utworzonych w PiCROSS design z poziomu tychże programów. Tak wygenerowane materiały mają format odpowiadający danemu programowi dtp i mogą być w nim edytowane
 • zarządzanie kontami użytkowników, projektami oraz ustawieniami serwera aplikacji

przykładowe funkcje

 • architektura typu client-server: skalowalność, wydajność, stabilność
 • możliwość pracy jako serwer, serwis, plik wsadowy, biblioteka, silnik dla portalu
 • standard dostępu do danych: składnia SQL i XPath
 • pobierania danych z wielu źródeł (baza danych, dokument XML, WebService)
 • generacja szablonów/dokumentów przygotowanych w formacie PiCROSS media, do różnych formatów: PDF, HTML, Image, IND, QXP
 • brak potrzeby korzystania z serwerowej instalacji do generacji (zachowanie zasad licencji InDesign i QuarkXPress)
 • interaktywny HTML (JavaScript)
 • opcje prePrint dla PDF
 • generacja w trybie X1a i X3
 • zdalny dostęp do obrazków (link, URL, WebService)
 • brak ograniczeń w wielkości używanego pliku XML (brak przepełnienia pamięci)
 • jednoprzebiegowa generacja
 • obsługa wielu generacji w tym samym czasie
 • responsywność
 • możliwość używania zewnętrznych definicji CSS (także CSS3)
 • obliczanie wielkości elementów na stronach w momencie ich tworzenia (w zależności od zawartości, rozmiar i położenie równe finalnemu – umożliwienie połączenia dynamicznego rozmiaru i otaczania)
 • natywne wsparcie dla tabel (również takich opcji, jak wielokolumnowość oraz nagłówki i stopki) – odwzorowanie różnorodnych wariantów tabeli

wizerunek

jeden szablon, tysiące kart produktów – zapewnia spójny wizerunek przy zachowaniu różnorodności treści i oszczędności czasu

dystrybucja

różnorodność formatów, dowolność kanałów dystrybucyjnych – pdf, html, druk…

dokumentacja

specyfikacja techniczna, zakupowa, karty produktu – wszelkie rodzaje dokumentów potrzebne na różnym poziomie workflow

przykładowe widoki